درباره ما

مدیر مسئول: محمد رضا اسمعیلی نهوجی

صاحب امتیاز: کانون اسلامی انصار

تلفن مستقیم: ۷۷۶۴۱۰۳۱

دورنگار: ۷۷۵۲۱۰۸۵

آدرس: تهران، سه راه طالقانی، جنب سینما صحرا پلاک ۱۷۳ کدپستی ۱۶۱۱۶۳۳۳۴۱