برچسب: امام کاظم علیه السلام
بهای جان ها
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
حدیث

بهای جان ها

  امام کاظم علیه السلام: بهای جان های شما، جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن مفروشید. کافی: ۱:۱۹